Digitization of Aging-in-Place: An International Comparison of the Value-Framing of New Technologies

2022

 

La planificació de l’envelliment de la població és una preocupació cada vegada més gran per als responsables polítics de tot el món. Entre les estratègies per a promoure un envelliment saludable es troben les iniciatives per a “envellir a casa”, vinculades a serveis i cures que permeten a les persones majors romandre en les seves llars i comunitats. Les innovacions tecnològiques, i especialment el desenvolupament de les tecnologies digitals, es presenten cada vegada més com potencialment importants per a ajudar a sostenir aquestes iniciatives. En aquest estudi, emprem l’anàlisi qualitativa de documents per a examinar i comparar el marc discursiu de la tecnologia en els documents sobre polítiques d’envelliment en tres països: Països Baixos, Espanya i el Canadà. Ens centrem en el marc de les intervencions tecnològiques en relació amb valors com la qualitat de vida, l’autonomia/independència, la gestió de riscos, la inclusió social, l'”envelliment actiu”, la sostenibilitat/eficiència de la prestació d’assistència sanitària, el suport als cuidadors i els drets de les persones majors. Els resultats suggereixen que, encara que en els tres països es reflecteix un enteniment comú dels reptes que planteja l’envelliment de la població, la importància de donar suport a l’envelliment en el lloc de residència i la idoneïtat de les tecnologies digitals per a donar suport a aquest últim, es van observar diferents marcs de valors. Sostenim que és rellevant parar esment a l’explicitació d’aquests valors per a comprendre el paper de les polítiques socials a l’hora d’imaginar el futur de l’envelliment i el suposat paper de la innovació tecnològica en la seva posada en pràctica.

Marshall, B.L.; Dalmer, N.K.; Katz, S.; Loos, E.; Gómez, D.L.;Peine, A. Digitization of Aging-in-Place: An International Comparison of the Value-Framing of New Technologies. Societies 2022, 12, 35. https://doi.org/10.3390/soc12020035

Barbara L.Marshall (Trent University) 

Nicole K. Dalmer (McMaster University)

Stephen Katz (Trent University) 

Eugene Loos (Utrecht University) 

Alexander Peine (Utrecht University)