Doing digital team ethnography: being there together and digital social data

2017

 

Amb la disponibilitat digital de social data ajudant a remodelar la recerca etnogràfica i ampliant així la comprensió general de l’etnografia, aquesta recerca proposa un conjunt d’estratègies per a superar les limitacions actuals a l’hora de fer etnografia. Sobre la base d’un projecte etnogràfic de dos anys de durada online i offline sobre l’ús dels mitjans socials en l’edat adulta, es proporciona informació sobre com les pràctiques i els significats de l’etnografia s’estan reconstruint i negociant en resposta a l’explosió de les dades socials digitals a través de les pràctiques d’equip. Aquest article revisa com la reflexió etnogràfica col·laborativa i interdisciplinària se sosté i amplia mitjançant eines digitals, creant una font viva de dades que pot ser analitzada dins del marc de l’etnografia. Com a contribució als debats actuals sobre la “Vida Social dels Mètodes” (‘Social Life of Methods‘), també es revisen les qüestions epistèmiques associades a les dades digitals i a l’etnografia en equip, com el paper de l’etnògraf o els etnògrafs, el camp o els camps i l’anàlisi computacional de les dades. L’article arriba a la conclusió que l’etnografia digital en equip és una opció viable per a dur a terme estudis densos i descriptius sobre l’ús dels mitjans socials, la qual cosa al seu torn afavoreix un procés de producció de coneixement col·laboratiu, no jeràrquic i impulsat pel diàleg.

Beneito-Montagut, R., Begueria, A., & Cassián, N. (2017). Doing digital team ethnography: being there together and digital social data. Qualitative Research17(6), 664-682.