Conviure amb el foc. Guia de prevenció d’incendis forestals a la interfície urbana-forestal de les Illes Balears

2022

 

Actualment estam presenciant un increment dels grans incendis forestals, especialment a àrees de clima i vegetació mediterrània. A més, de cada vegada hi ha un major número d’edificacions situades a dins o adjacents a terreny forestal, el que accentua la probabilitat de que persones, habitatges i infraestructures pateixin impactes desastrosos en cas d’incendi forestal. Davant d’aquesta situació, la publicació ‘Conviure amb els incendis forestals. Guia de prevenció’ ofereix informació i pautes sobre les mesures de prevenció i mitigació d’incendis forestals que poden augmentar la seguretat i disminuir la vulnerabilitat d’habitatges, urbanitzacions i altres tipus d’edificacions a les Illes Balears. Addicionalment, la guia inclou recomanacions per a evitar que activitats antròpiques quotidianes puguin causar la ignició accidental d’un incendi.

Cifre-Sabater, M. i Servei de Gestió Forestal i Protecció de Sòl (2022) Conviure amb els incendis forestals. Guia de prevenció. Palma: Conselleria de Medi Ambient i Territori de les Illes Balears, Govern de les Illes Balears. Dipòsit legal PM 00873-2022.

Servei de Gestió Forestal i Protecció de Sòl